1,5 week levertijd Spoed: 2-3 dagen Haarlem | Groningen | Düsseldorf 023 - 205 20 15

Algemene Voorwaarden van Amstel Beachflags

Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u de Voorwaarden van de Amstel Beachflags (ABF). Deze Voorwaarden zijn een weergave van de wederzijdse verplichtingen van de Contractant en ABF.
1. Definities.
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: ieder(e) schriftelijk aanbod of offerte door ABF tot het leveren van goederen, diensten of het tot stand brengen van Werk, waarvan de Voorwaarden in beginsel integraal deel uitmaken;

Contractant: iedere natuurlijke of rechtspersoon/-vorm met wie ABF een overeenkomst heeft gesloten; ABF: Amstel Beachflags (Van Deyssel BV). of door haar aangewezen derden;

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat doordat de Contractant het Aanbod ongewijzigd heeft aanvaardt door ondertekening;

Partijen: ABF en Contractant samen;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Werk: door ABF te verrichten montage- of installatiewerkzaamheden.

2. Aanbod.
2.1 Ieder door ABF gedaan aanbod is vrijblijvend. Dat betekent dat ABF het Aanbod – zolang het niet is aanvaard - mag intrekken indien in het Aanbod geen termijn voor aanvaarding is vermeld. Een Aanbod zonder termijn vervalt in ieder geval 1 maand nadat het is uitgebracht.
2.2 Door of namens ABF verstrekte productgegevens (prijslijsten, brochures, etc.) zijn zorgvuldig samengesteld. De Contractant kan hieraan echter geen rechten ontlenen. De in het Aanbod genoemde prijzen zijn steeds bindend.

3. Toleranties.
3.1 Geringe kleurafwijkingen en/of andere geringe afwijkingen zijn toegestaan en geven de Contractant geen recht tot weigering van afname/goedkeuring van het geleverde. Dit betekent dat ABF in dat geval wordt geacht de Overeenkomst juist te zijn nagekomen. In het geval van een Contractant die consument is, kan deze naar eigen inzicht: a. de overeenkomst binnen 2 maanden schriftelijk ontbinden ofwel in overleg met ABF een bedrag op de koopprijs in mindering brengen.

4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst.
4.1 De omvang en inhoud van de wederzijdse verplichtingen van Partijen blijken uit de Overeenkomst.

4.2 De Overeenkomst komt alleen tot stand als Partijen (door) personen zijn (vertegenwoordigd) die gerechtigd zijn Partijen juridisch te binden.
4.3 Wijzigingen in de Overeenkomst op verzoek van de Contractant zijn alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van ABF. In dat geval worden reeds door ABF gemaakte kosten altijd helemaal door de Contractant vergoed. In dat geval worden deze werkzaamheden/ zaken als meerwerk uitgevoerd/ geleverd en doorberekend.

4.4 Voor mondelinge overeenkomsten tussen Partijen, waarvan geen schriftelijk bewijs bestaat, geldt dat deze tot stand komen wanneer door ABF feitelijk met de uitvoering wordt begonnen. ABF wordt geacht bij mondelinge overeenkomsten melding te hebben gemaakt van het feit dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat deze op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden, zodat deze Voorwaarden in dat geval daarvan altijd deel uitmaken. Voor het overige wordt de factuur geacht de wederzijdse rechten en plichten van Partijen juist weer te geven.

4.5 Overeenkomsten met ABF worden aangegaan onder de (opschortende) voorwaarde dat de leveranciers en overige contractpartners van ABF hun verplichtingen tijdig en op juiste wijze nakomen.
4.6 ABF is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Prijzen.
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen:
- gebaseerd op de ten tijde van Aanbod respectievelijk op de orderdatum geldende tarieven;
- gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn;
- exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief kosten van installatie en gebruiksklaar maken;
- exclusief de kosten van verpakkingen, uitlading, vervoer, verzekering, bewaking en stuwage. Prijzen worden vermeld in euro’s en eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
5.2 In geval van externe verhogingen in de kostprijsfactoren is ABF gerechtigd de daarmee verband houdende bedragen in de Overeenkomst met maximaal 10% te verhogen. Indien een verhoging plaatsvindt van meer dan 10% (bij niet-consumenten) is de Contractant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 ABF is gerechtigd om, in het geval zaken een bepaalde door haar vast te stellen factuurwaarde niet overschrijden, administratiekosten of stallingskosten in rekening te brengen.
5.4 ABF kan vooraf betaling verlangen alvorens tot levering over te gaan. In het geval van een Contractant die consument is, zal het vooruit te betalen bedrag maximaal 50% zijn.

6. Verplichtingen van de Contractant
6.1 De Contractant is verplicht ervoor te zorgen dat te verrichten werkzaamheden geen vertraging of onderbreking ondervinden; meer specifiek dient te worden verzorgd:
a. grond-, bestratings-, breekwerk of andere bijkomende werken; de Contractant zorgt voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
b. de vereiste hulp voor het plaatsen of verplaatsen van stukken, die redelijkerwijs niet door twee personen te hanteren zijn, alsmede de te gebruiken hijs- of hefwerktuigen;
c. het ter beschikking stellen, opstellen en na voltooiing weer verwijderen van ladders, stellingen en dergelijke; d. levering van brandstoffen, energie en hulpmaterialen, zoals perslucht, gas, elektriciteit, en dergelijke en de vereiste aansluitpunten, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden;
e. de ter beschikkingstelling van schakelapparatuur en leidingen voor de te leveren of te gebruiken elektro-motoren en/of andere elektrische apparatuur;
f. het tijdens de duur van de werkzaamheden ter beschikking stellen van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang voor het opslaan van te gebruiken materialen en voor het opslaan van persoonlijke eigendommen van werklieden;
g. verwijdering van zaken die vuil zijn geworden, zijn beschadigd, ontregeld of niet meer functioneren.
6.2 De Contractant is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, hinderwetvergunningen, vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer, overige wetgeving met betrekking tot het milieu, (ver)bouwvergunningen en dergelijke.
6.3 Te vervangen, afkomende of verwijderde materialen worden eigendom van ABF.
6.4 De Contractant dient, indien ABF daarom verzoekt, haar tijdig de vereiste keurings- of beproevingsfaciliteiten te verschaffen. Indien aan deze verplichting niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, zal de leveringstermijn worden verlengd met de periode gedurende welke aan deze verplichting niet wordt voldaan.

7. (Op)levering en levertijd.
7.1 De Contractant is verplicht al het geleverde direct bij (af)levering op eventuele tekorten of zichtbare

beschadiging te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na schriftelijke mededeling van ABF aan de Contractant.
7.2 In het geval van eventuele tekortkomingen, dient de Contractant dit schriftelijk te melden aan ABF, zoals vermeld in het artikel “Reclames”, anders wordt deze niet in behandeling genomen. Bij het uitblijven van een dergelijke melding wordt de Contractant geacht de goederen compleet en zonder schade in bezit te hebben genomen. Het ontbreken van een onderdeel dat door een derde (toe)leverancier moet worden geleverd, is geen reden om het Werk of de zaak als niet (juist) (op)geleverd te beschouwen.

7.3 ABF is gerechtigd in gedeelten na te komen, welke zij per levering kan factureren met inachtneming van het in artikel 5.4 bepaalde.
7.4 De in het Aanbod vermelde (op)levertermijn is niet fataal. De Contractant moet ABF bij niet tijdige (op)levering uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke stellen voordat verzuim intreedt. ABF is verder niet aansprakelijk voor schade vanwege overschrijding daarvan. Overschrijding van een (op)levertermijn geeft de Contractant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden of de afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen Partijen met elkaar in overleg treden. Bij Contractanten die consument zijn, geldt als maximale levertermijn 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, waarna ABF van rechtswege in verzuim is. Indien de zaak niet leverbaar blijkt, zal ABF zulks direct aan de Contractant die consument is melden onder teruggaaf van het vooruitbetaalde bedrag.

7.5 Indien goederen niet tijdig door de Contractant worden afgenomen of afgehaald, is ABF toch gerechtigd de desbetreffende goederen aan de Contractant te factureren onverminderd de werking van artikel 5.4. In dat geval zal ABF naar keuze nakoming door de Contractant kunnen vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van ABF om schadevergoeding te vorderen.

7.6 Adviezen van ABF worden naar beste weten verstrekt. Een bepaald resultaat wordt echter niet gegarandeerd.
7.7 ABF is met betrekking tot het Werk bevoegd de leveringstermijn aan te passen indien weers- of werkomstandigheden ABF daartoe noodzaken. Zij is in dat geval niet verplicht aan de Contractant schade te vergoeden. De aan de aanpassing van de leveringstermijn voor ABF verbonden extra kosten dienen door de Contractant aan ABF te worden vergoed.

7.8 De plaats waar de werkzaamheden door ABF worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het plaatsen van masten) dient door de Contractant vóór aanvang daarvan nauwkeurig schriftelijk te worden omschreven. Hij moet op geven waar zich kabels, leidingen, draden, buizen, rioleringen, en dergelijke bevinden (KLIC melding). Ook moet ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden duidelijk zichtbaar met piketten aan worden geven waar zich de bedoelde kabels e.d. in of op het terrein bevinden. Schade door onjuiste informatie terzake komt voor rekening van de Contractant en deze vrijwaart ABF terzake hiervan volledig.

8. Meer-/minderwerk.
8.1 ABF is gerechtigd meerwerk uit te voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan 10% van het in de Overeenkomst genoemde totaalbedrag inclusief BTW. Bij meerwerk of minderwerk dat meer afwijkt, zullen Partijen met elkaar overleggen over de uitvoering van de Overeenkomst. Indien dit tot ontbinding van de Overeenkomst leidt, is ABF gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten en geleverde goederen van de Contractant te vorderen.

9. Risico.
9.1 Op het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van ABF verlaten, gaat het risico van deze goederen terstond over op de Contractant. Meer specifiek geldt dat het risico bij goederen uit voorraad overgaat op het moment dat deze ten behoeve van de Contractant worden afgezonderd en in geval van andere goederen, op het moment van inladen van die goederen ten behoeve van het transport naar de Contractant. Indien franco afleveradres is overeengekomen met een consument, gaat dit risico over bij feitelijke levering aan het opgegeven adres.
9.2 Het in- en uitladen, het transport en de montage, installatie en gebruiksklaar maken van de goederen is - behoudens bij franco levering consumenten - voor risico van de Contractant.

10. Overmacht (niet aan ABF toerekenbare tekortkoming).
10.1 Indien ABF door overmacht is verhinderd enige verplichting naar de Contractant na te komen, en de overmachtsituatie langer dan 3 maanden voortduurt, kunnen Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst. Totdat voornoemde 3 maanden zijn verstreken, is ABF bevoegd haar verplichtingen op te schorten zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
10.2 Als ”overmacht” wordt beschouwd: iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verplichting van ABF tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis ABF redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van ABF ligt of waarop zij geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverende omstandig- heid worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen of vertragen; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaar- heid of onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking in of van het functioneren van enig nutsbedrijf; storing in of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstof- fen, halffabrikaten en/of eindproducten; niet-nakoming van enige verbintenis door een schuldenaar of con- tractspartner van ABF (niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden tot levering daaronder mede begrepen); technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van reparatie van apparatuur; ernstige ziektes, en ziektes met een epidemisch karakter. Als ”overmacht” worden tevens beschouwd de gevolgen van enige omstandigheid als hiervoor bedoeld.
10.3 Indien ABF ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verplichtingen ten aanzien van een of enkele Contractanten na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle Contractanten, is zij gerechtigd te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke Contractanten zij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.
10.4 ABF is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door haar ter uitvoering van de Overeenkomst is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid is gebleken.

11. Intellectuele eigendomsrechten.
11.1 De Contractant zal door ABF geleverde of beschikbaar gestelde software, randapparatuur, technische gegevens, gebruiksvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en informatie alleen voor eigen (intern) gebruik aanwenden en niet aan derden doorleveren, verko- pen, ter beschikking of doen gebruiken.
11.2 Indien blijkt dat een door ABF aan de Contractant verkocht goed in Nederland inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van een derde, en de Contractant te dier zake wordt aangesproken, is de Contractant verplicht ABF daarvan direct (binnen 8 dagen na ontdekking) schriftelijk op de hoogte te brengen. ABF zal dan naar eigen keuze ófwel het recht om de zaak te gebruiken kunnen verschaffen, ófwel de zaak zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk meer maakt, ófwel een vervangende zaak leveren die geen inbreuk maakt, ófwel de Contractant, nadat de zaak van hem is terugontvangen, de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de Contractant het goed ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Contractant tegen ABF geen enkele aanspraak kunnen doen gelden.
11.3 ABF kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom welke het gevolg is van enige wijziging aan een door ABF geleverd goed of enige toepassing van zo’n goed die anders is dan welke ABF heeft voorgeschreven of waarvan ABF uitging, of welke het gevolg is van toepassing in combinatie met niet door ABF geleverde goederen, of welke het gevolg is van een aanpassing welke niet door ABF is geschied.

11.4 Alle in intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot verstrekte productgegevens zijn eigendom van ABF. Het is de Contractant uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ABF enig intellectueel eigendom voor een ander doel aan te wenden dan het was bedoeld. Op eerste verzoek van ABF dient al het hier bedoelde materiaal en dienen alle hier bedoelde gegevens en informatie direct aan ABF te worden teruggestuurd.

12. Onderhoud/reparatie.
12.1 Als (deel van de) Overeenkomst kan ABF reparatie en/of onderhoud van de geleverde goederen/ het Werk verzorgen. Reparatie en onderhoudswerk zullen naar beste kunnen worden uitgevoerd. 12.2 De door ABF te repareren goederen/ Werken dienen op kosten van de Contractant te worden verzonden c.q. geretourneerd onder deze Voorwaarden. Deze goederen vallen dan echter altijd onder het risico van de Contractant. Terzake hiervan zal Contractant ABF volledig vrijwaren.
12.3 ABF is te allen tijde gerechtigd van reparatie en/of onderhoud af te zien indien dit naar haar oordeel zinloos of buitenproportioneel is.
12.4 In geval van reparatie/onderhoud staat de Leverancier er op geen enkele wijze voor in, en is daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk, dat de betreffende goederen alsdan wederom in goede gebruikstaat zullen verkeren.

13. Aansprakelijkheid.
13.1 Behalve indien uit bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens opzet of grove schuld van ABF, is zij niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, bedrijfs - en gevolgschade hieronder mede begrepen, bij de Contractant dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door enig door ABF geleverd goed/ Werk of verleende dienst. Contractant vrijwaart ABF uitdrukkelijk tegen vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd. ABF is verder in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect veroorzaakt, door:
- onoordeelkundig gebruik van het geleverde dan wel voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of dan waarvan ABF redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt;
- onzorgvuldig gedrag van Contractant of anderen buiten ABF;
- inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom, welke het direct of indirect gevolg is van gebruik van door de Contractant verstrekte gegevens.
13.2 Indien ABF bij de installatie van goederen behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vermeld, vindt dit steeds geheel plaats voor risico van de Contractant.
13.3 Mocht ABF desalniettemin aansprakelijk worden gehouden, dan is deze te allen tijde beperkt tot directe schade en deze is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (aansprakelijkheids)verzekeraar van ABF wordt vergoed; zonodig verstrekt ABF op verzoek van de Contractant informatie tot welk bedrag zij verzekerd is. In andere gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van ABF te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag. 13.4 Alle vorderingen met betrekking tot aansprakelijkheid van ABF vervallen na verloop van 1 jaar (2 jaar bij Contractanten die consument zijn) nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt en in elk geval na verloop van 2 jaren na de levering, onverminderd het bepaalde in artikel 17.

14. Reclames.
14.1 Waarneembare reclames over door ABF geleverde goederen/ Werk of diensten dienen binnen 8 dagen na levering ervan schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan ABF. Bij Contractanten die consument zijn bedraagt deze termijn 2 maanden. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames alleen schriftelijk ingediend kunnen worden binnen de van toepassing zijn de garantietermijn.
14.2 Reclames zullen na ontvangst door ABF zo spoedig mogelijk op hun gegrondheid worden onderzocht. Contractant zal ABF toestaan dat zij de betreffende zaken (eventueel in het bedrijf van Contractant) zullen onderzoeken. Naar aanleiding daarvan beslist ABF of de reclame gegrond is. Zo ja, dan zal de Contractant de zaken aan ABF retour zenden. ABF zal dan de goederen terugnemen en op haar kosten zo spoedig mogelijk vervangen, dan wel aan de Contractant een redelijke prijsverlaging toekennen.
14.3 Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de Overeenkomst te voldoen en door de Contractant te zijn aanvaard. 14.4 Het indienen van een reclame ontslaat de Contractant nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover ABF.
14.5 Een eventuele retourzending dient franco te geschieden en wordt enkel door ABF geaccepteerd, nadat zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming aan Contractant heeft gegeven.

15. Eigendomsvoorbehoud.
15.1 Alle door ABF geleverde goederen/ Werken blijven haar eigendom tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de Contractant aan ABF verschuldigd is. Contractant zal ABF op straffe van een direct opeisbare boete ad € 1.500,- op eerste verzoek toegang verlenen tot de goederen om deze mee te nemen.

15.2 De Contractant is verplicht om zolang de eigendom van door ABF geleverde goederen nog aan haar toekomt, deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van ABF kunnen worden herkend.

15.3 Ingeval van niet-betaling van enig door de Contractant aan ABF verschuldigd bedrag, en als de Overeenkomst wordt ontbonden, zal ABF gerechtigd zijn de zaken als haar eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds terzake van die zaken betaalde.
15.4 De Contractant is gerechtigd goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken; op deze zaken mag echter geen zekerheidsrecht worden gevestigd,terwijl de Contractant ten aanzien van deze zaken geen handelingen mag verrichten waardoor deze bestanddeel zouden worden van andere zaken. Deze toestemming vervalt direct op het tijdstip, dat de Contractant op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot vorderingen, voorlopige surséance van betaling verkrijgt, of in staat van faillisse- ment wordt verklaard. In geval zaken worden doorgeleverd ten aanzien waarvan nog een eigendomsvoorbehoud ten gunste van ABF geldt, is de Contractant verplicht daarvan zelf de eigendom voor te behouden en op eerste verzoek van ABF de vorderingen op de schuldenaar van de Contractant aan de Leverancier te cederen. ABF kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem aan ABF de verschuldigde prijs betaalt en daarvoor in de vordering van ABF wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde komt haar eigendomsvoorbehoud niet te vervallen. Door de subrogatie levert ABF de voorbehouden eigendom aan de gesubrogeerde. Vanaf het tijdstip van subrogatie houdt ABF de omschreven zaken voor de gesubrogeerde.

16. Betaling en verzuim.
16.1 Betaling dient te geschieden netto contant op het in de Overeenkomst genoemde tijdstip of anders uiter-

lijk 8 dagen na de factuurdatum. Betaling strekt in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.
16.2 Bij overschrijding van de in lid 1 in dit Artikel genoemde termijn is de Contractant van rechtswege in verzuim en is deze 2% rente per maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

16.3 De Contractant is niet bevoegd enig bedrag met de koopprijs te verrekenen.

16.4 Alle kosten van invordering komen voor rekening van Contractant. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 300,- exclusief BTW, onverminderd het recht van ABF de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.
16.5 Indien de Contractant niet voldoet aan enige verplichting uit een Overeenkomst of indien ABF in redelijkheid mag vermoeden dat de Contractant in de toekomst niet aan enige verplichting zal voldoen, heeft ABF het recht:

a. betaling vooraf of behoorlijke zekerheid voor betaling te vragen (maximaal 50% bij consumenten);
b. leveringen op te schorten;
c. de desbetreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
d. één of meer Overeenkomsten ten aanzien waarvan de Contractant niet in gebreke is met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van ABF volledige schadevergoeding te vorderen.

17. Garantie/Service.
17.1 Met inachtneming deze Voorwaarden garandeert ABF de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen mits de Contractant de meegeleverde gebruiks – en onderhoudsvoorschriften in acht neemt. Deze garantie geldt voor een periode van 1 maand (bij een Contractant die consument is 2 maanden) voor doekproducten, 5 jaar voor vlaggenmasten, 1 jaar voor accessoires van vlaggenmasten en 3 maanden voor overige zaken (ingaande bij levering). De garantie of aansprakelijkheid van door ABF elders ingekochte goederen geldt slechts, indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrekken/accepteren, waarvan ABF de naam en het adres in de Overeenkomst zullen vermelden. Voor tweedehands producten geldt slechts een garantie indien deze uitdrukkelijk is overeengekomen. Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie. ABF geeft uitdrukkelijk geen garantie op zaken die door haar worden gemonteerd maar die niet door ABF zelf zijn geleverd. Voorts aanvaardt ABF geen enkele aansprakelijkheid voor schade die hierdoor is ontstaan. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, vervalt de garantieplicht van ABF terstond.
17.2 Gebreken aan goederen die onder de garantie vallen, worden hersteld, aangevuld ofwel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van ABF aan haar te wijten zijn. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.
17.3 Garantiewerk wordt, naar keuze van ABF uitgevoerd binnen haar bedrijf, dan wel bij de Contractant. De tijdstippen van de garantiewerkzaamheden zullen door ABF worden vastgesteld, dit in overleg met de Contractant. Indien ABF buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te (laten) verrichten, is zij gerechtigd de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten aan de Contractant in rekening te brengen. De laatste zin geldt niet in het geval van een Contractant die consument is.
17.4 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Contractant zelf wijzigingen aan het geleverde heeft aangebracht, het geleverde niet nauwkeurig is gebruikt volgens de voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig is gebruikt, indien het geleverde is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd. 17.5 Niet-nakoming door de Contractant van een of meer van diens verplichtingen, gedeelten daarvan daaronder begrepen, ontheft ABF van haar garantieverplichting.

18. Retentierecht.
18.1 Op alle goederen van de Contractant die zich bij ABF bevinden heeft zij een retentierecht zolang de Contractant niet aan al zijn verplichtingen naar ABF heeft voldaan.
18.2 ABF is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren. De Contractant zal echter geen enkel recht op schadevergoeding kunnen doen gelden in geval van geheel of gedeeltelijk tenietgaan of verlies van die goederen en/of schade daaraan. Het risico voor die goederen blijft ook bij de Contractant.

19. Beëindiging overeenkomst.
19.1 In geval van verzuim van de Contractant is ABF gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden onverminderd het recht van ABF tot het vorderen van schadevergoeding, alsook om nakoming te vorderen. Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat de wederzijdse rechten en plichten zijn nagekomen.
19.2 ABF zal de Overeenkomst met de Contractant direct schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst kunnen ontbinden indien:
a. de Contractant in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of surséance van betaling verleend wordt of beslag op (een deel van) het vermogen wordt gelegd;
b. de Contractant, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld, dan wel goederen van de Contractant onder bewind worden gesteld;
c. als de Contractant een rechtspersoon is, met zijn liquidatie wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit wordt genomen.
19.3 Indien een overeenkomst wordt ontbonden zullen de bedragen, die de Contractant op het ogenblik van ontbinding aan ABF verschuldigd is, verschuldigd blijven en zal de Contractant ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van ABF tot het vorderen van schadevergoeding.

20. Ontbinding door de Contractant.
20.1 De Contractant kan in de volgende gevallen de Overeenkomst ontbinden:

- indien ABF na overschrijding van de levertijd een nieuwe door Partijen overeengekomen levertijd opnieuw zonder rechtvaardigingsgrond (bijvoorbeeld overmacht) overschrijdt; of
- indien ABF niet binnen een redelijke termijn aan haar leveringsverplichting kan voldoen en dit heeft mede- gedeeld aan de Contractant. Bij ontbinding zal eventuele schade van de Contractant niet worden vergoed.
20.2 De Contractant die consument is, kan de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk ontbinden binnen 7 werkdagen na ontvangst van bestelde zaken. In dat geval zal de Contractant die consument is binnen 30 dagen de ontbinding zijn betaling teruggestort krijgen. Terugzending van de zaken geschiedt eveneens binnen 30 dagen en voor rekening en risico van de Contractant die consument is, hetgeen als gevolg heeft dat beschadiging en/ of verlies door hem dient te worden vergoed. Indien de Contractant die consument is het goed te laat terugstuurt, wordt hij geacht niet te hebben ontbonden.

20.3 Artikel 20.2 geldt niet als het zaken betreft die zijn ontworpen naar specificatie van de Contractant, evenals wanneer de zaak persoonlijk van aard is.

21. Diversen.
21.1 Op Overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing met uitsluiting van toepasselijkheid van het

verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).
21.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden. ABF mag echter beslag laten leggen en andere voorlopige maatregelen nemen in andere plaatsen.

21.3 Ingeval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van overige bepalingen van deze Voorwaarden.
21.4 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk door Partijen worden afgeweken.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

21.5 Deze Voorwaarden zijn vertaald in het Frans, Engels en Duits. In het geval van een interpretatie- verschil tussen de verschillende taalversies, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is.